Wensambulance Limburg verzorgt wensritten voor mensen die ernstig ziek, bedlegerig of in de laatste fase van hun leven zijn voor wie gebruikmaken van regulier vervoer niet meer mogelijk is en er geen alternatieven zijn. Het gaat vaak om ‘kleine’ dingen, momenten die voor velen vanzelfsprekend lijken. Ondanks het grote verdriet kan iemand door de vervulling van zijn of haar wens weer even genieten. Een klein deel van de pijn kan voor even aan de kant worden gezet. Wat overblijft is een herinnering om voor altijd te koesteren.  

Om wensen te kunnen uitvoeren, verwerkt Wensambulance Limburg persoonsgegevens. Wensambulance Limburg draagt er zorg voor dat persoonsgegevens die u ons verschaft op een vertrouwelijke wijze worden behandeld. Deze privacyverklaring geeft u informatie over hoe Wensambulance Limburg omgaat met persoonsgegevens. U leest in deze privacyverklaring ook welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Wijziging privacyverklaring
Het kan voorkomen dat Wensambulance Limburg wijzigingen aanbrengt in deze privacyverklaring. Wij raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig te bezoeken. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens door Stichting Wensambulance Limburg
Hieronder vindt u per verwerkingsactiviteit informatie over de doeleinden, de rechtsgrondslag en de categorieën van persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt.  

Het aanvragen van een wens
Via onze website kunt u een wens aanvragen via het wensenformulier. Op het wensenformulier vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij vragen uw persoonsgegevens op, zodat wij uw wensaanvraag kunnen beoordelen en om daarnaast  met u te kunnen communiceren over de wensaanvraag. De persoonsgegevens worden door de wensvrager of de contactpersoon van de wensvrager ingevuld. Wij verwerken de persoonsgegevens van de wensvrager op grond van de uitvoering van de wensvraagovereenkomst. De gegevens over de gezondheid van de wensvrager verwerken wij op grond van toestemming. De gegevens van de contactpersoon verwerken wij op grond van het gerechtvaardigd belang van Wensambulance Limburg om terug te kunnen koppelen over de wensaanvraag.

Persoonsgegevens die wij verwerken bij een wensaanvraag:  
Van de wensvrager         
- NAW-gegevens         
- Contactgegevens         
- Geboortedatum         
- Gegevens over de gezondheid  

Van de contactpersoon         
- Naam         
- Contactgegevens

Het worden van vrijwilliger
Wensambulance Limburg draait op een grote groep enthousiaste en professionele vrijwilligers. Zonder hen kan onze stichting niet bestaan. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij Wensambulance Limburg door uw motivatie en CV te e-mailen naar ons. Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger verwerken wij uw persoonsgegevens om uw aanmelding te kunnen beoordelen. Uw contactgegevens hebben wij nodig om met u te kunnen communiceren over uw aanmelding. Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de uitvoering van de vrijwilligersovereenkomst.
Persoonsgegevens die wij verwerken op het moment dat u zich aanmeldt als vrijwilliger:
- NAW-gegevens         
- Contactgegevens         
- Geboortedatum         
- Geboorteplaats         
- Andere persoonsgegevens die in uw CV voorkomen  

Donaties
Wensambulance Limburg is afhankelijk van donaties en sponsoring van zowel particulieren als bedrijven die het initiatief een warm hart toedragen. Via de website van Wensambulance Limburg kunnen donaties worden gedaan. Personen die een donatie doen, kunnen ervoor kiezen om anoniem te blijven. Personen kunnen er daarnaast ook voor kiezen om hun persoonsgegevens aan ons door te geven. De persoonsgegevens worden dan verwerkt om de donateur een bedankje te doen toekomen.    
Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een donatie doet:         
- Naam         
- Bankgegevens  

Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u uw persoonsgegevens achterlaat bij een donatie:   
- NAW-gegevens         
- Contactgegevens         
- Bankgegevens  

Contactformulier op de website
Via de website kunt u met Wensambulance Limburg in contact komen via het contactformulier. In het contactformulier kunt u een vraag stellen of opmerkingen aan ons doorgeven. Wanneer u het contactformulier invult, vragen wij om uw persoonsgegevens. Dit doen wij, zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden en u hierover kunnen terugkoppelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om opvolging te geven aan uw contactverzoek.  
Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u het contactformulier invult:         
- Naam         
- Contactgegevens      

Film- en fotomateriaal
Tijdens de activiteiten van Wensambulance Limburg kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt. Wanneer wij beeldmateriaal maken waarop vrijwilligers, wensvragers of hun contactpersoon herkenbaar in beeld staan, vragen wij altijd vooraf om de uitdrukkelijke toestemming van deze personen. Daarnaast kunnen deze beelden worden gepubliceerd op onze website, Facebookpagina, Twitter en Instagram. Ook daarvoor vragen wij vooraf om de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen. Wensambulance Limburg maakt en publiceert beeldmateriaal voor pr-doeleinden.

Websitebezoek
De website van Wensambulance Limburg maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om de website te laten functioneren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag Wensambulance Limburg cookies op het apparaat van websitebezoekers plaatsen wanneer deze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik en functioneren van de website.  

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of zolang de wet voorschrijft. De bewaartermijnen hebben wij vastgelegd in ons register van verwerkingsactiviteiten.  

Ontvangers van persoonsgegevens
Wensambulance Limburg draait op professionele vrijwilligers. Wij hechten veel waarde aan een goede en zorgvuldige selectie van vrijwilligers. De vrijwilligers die betrokken zijn bij een wensrit, zullen  persoonsgegevens ontvangen van de wensvrager en de contactpersoon. Wij hebben met onze vrijwilligers duidelijke afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens. Alle vrijwilligers hebben daarnaast ook een geheimhoudingsverklaring ondertekend.  
Bij het uitvoeren van onze activiteiten werken wij ook samen met andere partijen. Dat kunnen andere stichtingen zijn, maar daarnaast kunnen dat ook private partijen zijn. Partijen die als verwerker worden aangemerkt, zullen uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Wensambulance Limburg optreden. Met deze partijen worden duidelijke afspraken gemaakt die zijn afgestemd op de geldende wet- en regelgeving.   
Categorieën ontvangers van persoonsgegevens die door Wensambulance Limburg worden verwerkt:         
- Vrijwilligers van Wensambulance Limburg         
- Cloud-software aanbieders         
- Webhost         
- ICT-bedrijf            

Uw rechten
Personen die persoonsgegevens aan Wensambulance Limburg hebben verstrekt, hebben een aantal rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Wensambulance Limburg biedt aan deze personen de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook overdragen wanneer u dit wenst. Tenslotte heeft u te allen tijde het recht om uw gegeven toestemming in te trekken.  
Wanneer u een van bovenstaande rechten wilt uitoefenen, dan kunt u bij Wensambulance Limburg een verzoek indienen. Een verzoek dient u in door een e-mail te sturen naar info@wensambulancelimburg.nl of een brief te sturen naar: postbus 827 5900 AV Venlo. Geef daarbij aan dat het om een AVG-verzoek gaat, welk(e) recht(en) u wilt uitoefenen en uw NAW-gegevens. Het kan voorkomen dat wij u om aanvullende gegevens vragen ter identificatie.
Wensambulance Limburg stelt u na uw verzoek zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen een maand) op de hoogte over het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.    

Vragen of klachten
Naast bovenstaande rechten heeft u als betrokkene ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wensambulance Limburg. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Wanneer u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden door Wensambulance Limburg, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
Meer informatie over het klachtrecht kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  
U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, over deze privacyverklaring of een andere vraag heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.    

Stichting Wensambulance Limburg
Postbus 827
5900 AV Venlo
E-mailadres: info@wensambulancelimburg.nl

Laatste tweets

Facebook

Back To Top